Mediation

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting die in ontwikkeling is. De overheid stimuleert conflictoplossing via mediation door bij de rechtbanken juridische mediation-specialisten aan te wijzen die gekwalificeerd zijn om conflicten op te lossen.

Welke vormen van mediation zijn er?

 • Waarom een notaris als mediator?

  De notaris heeft bij veel van zijn werkzaamheden een rol van onpartijdige dienstverlener. Dit is een groot voordeel bij zijn/haar rol als mediator. Daarnaast beschikt de notaris, in tegenstelling tot veel andere mediators, over een gedegen juridische kennis op het gebied van het personen- en familierecht, het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.

 • Welke vormen van mediation zijn er?

  Probleemoplossende mediation
  In Nederland is de probleemoplossende mediation de meest gebruikte vorm van mediation. De mediator gaat bij deze vorm van geschillenbeslechting op zoek naar de belangen achter de standpunten van betrokkenen en faciliteert op basis van die onderhandeling. De onderhandeling levert doorgaans een resultaat op (het onderhandelingsresultaat) en dat resultaat wordt door de mediator vastgelegd en door partijen ondertekend.

  Narratieve mediation
  In doorlopende relaties kunnen altijd weer momenten komen waarop nieuwe spanningen ontstaan. Ook in geval van echtscheiding kan er sprake zijn van een (na de echtscheiding) doorlopende relatie. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn: door de echtscheiding eindigt de partnerrelatie, maar de ouderrelatie eindigt niet!

  Een relatiegerichte benadering (narratieve mediation) is bij veel conflicten in de familiesfeer (denk naast aan echtscheiding ook aan erfeniskwesties) veel effectiever dan een benadering die gericht is op onderhandelingsresultaat.

Diensten waarvoor mediation een uitkomst kan zijn

 • Ouderschapsplan

  Gehuwde ouders alsmede ouders die als partner geregistreerd zijn met minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) zullen via de rechter moeten scheiden. Bij het verzoekschrift tot echtscheiding moet een ouderschapsplan worden ingediend. De wetgever wil namelijk dat echtparen met minderjarige kinderen pas kunnen scheiden als er afspraken zijn gemaakt over diverse onderwerpen die het belang van kinderen betreffen.

  Wat er tenminste in een ouderschapsplan moet staan is in de wet opgenomen. Ook ouders die ongehuwd samenwonen en minderjarige kinderen hebben moeten voorafgaand aan hun scheiding een ouderschapsplan opstellen. Samenwoners staan echter nergens geregistreerd, daardoor bestaat er geen formele procedure zoals bij echtscheiding in geval van gehuwden of geregistreerde partners. De wet bepaalt daarom dat indien samenwonende ouders ten tijde van hun scheiding niet aan de verplichting om een ouderschapslan op te stellen hebben voldaan en er na het beëindigen van de samenwoning geschillen ontstaan in het kader van de gezamenlijke uitoefening van het gezag, deze geschillen slechts aan de rechter kunnen worden voorgelegd nadat door hen alsnog een ouderschapsplan is opgesteld, tenzij het belang van het kind met zich meebrengt dat de rechter zich toch direct uitspreekt over het aan hem voorgestelde geschil.

  Heeft u vragen over het ouderschapsplan, of wilt u het opstellen hiervan door ons laten verzorgen? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

 • Echtscheidingsconvenant

  De overeenkomst waarin (ex)-echtgenoten de rechtsgevolgen van hun echtscheiding regelen noemt men het echtscheidingsconvenant. Deze overeenkomst is vergelijkbaar met de beëindigingsovereenkomst van geregistreerde partners. Door een echtscheidingsconvenant op te stellen en te ondertekenen worden extra procedures in de toekomst voorkomen.
  In de overeenkomst kunnen afspraken worden opgenomen over ondermeer de volgende onderwerpen: de te volgen procedure voor de beëindiging, de financiële afwikkeling van het huwelijk, alimentatieregelingen en eventueel een vaststellingsovereenkomst wanneer er bijvoorbeeld onzekerheid bestaat ten aanzien van de eigendom van bepaalde zaken.

  Stevens Idema Notariaat kan u goed bijstaan bij het opmaken van een echtscheidingsconvenant. Indien gewenst kunnen wij eveneens zorgen voor contacten met een makelaar of een hypotheekadviseur in geval van verkoop of verdeling van uw gezamenlijke woning.

  Neem dus snel contact met ons op en ervaar zelf wat wij voor u kunnen betekenen.

 • Verdeling woning

  Als er sprake is van een gemeenschappelijke woning die moet worden toegedeeld aan één van de beide (ex)-partners, dan is daarvoor de tussenkomst van een notaris vereist. Stevens Idema Notariaat kan u ter zijde staan gedurende het hele proces. Zo kunnen we u in contact brengen met een hypotheekadviseur die u kan adviseren bij het aanpassen van uw hypothecaire geldlening. Samen met de hypotheekadviseur zorgen wij er vervolgens voor dat alles soepel verloopt en u op een zo kort mogelijke termijn de akte van verdeling op ons kantoor kunt komen ondertekenen.

 • Verkoop woning

  Indien geen van beiden kan of wil blijven wonen in de voormalige echtelijke woning, dan ligt verkoop van de woning voor de hand. Stevens Idema Notariaat kan u ook in dit geval behulpzaam zijn door u in verbinding te stellen met een makelaar. De makelaar wordt vervolgens door ons geïnformeerd over uw situatie voor zover dit voor de verkoop van de woning van belang is.

  Indien gewenst kunnen we voor u regelen dat de levering van uw woning aan de koper ook via ons kantoor verloopt. Dit kan namelijk voor u zeer praktisch zijn. We kunnen dan immers ook zorg dragen voor de uitvoering van de afspraken die u in het echtscheidingsconvenant gemaakt heeft over de verdeling van een eventuele over- of onderwaarde. Een ander voordeel kan zijn dat de notaris in geval van onderwaarde een actieve rol spelen bij het vinden van een oplossing voor dit probleem.

 • Partneralimentatie

  De echtgenoot die na echtscheiding niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien heeft volgens de wet in beginsel recht op een uitkering van de ander. Voor de berekening hoe groot deze alimentatieplicht is noemt de wet alleen de wettelijke maatstaven: draagkracht en behoefte.

  Partijen hebben een grote contractsvrijheid voor wat betreft de afspraken over alimentatie. Stevens Idema Notariaat kan u hierin uitstekend begeleiden en de gemaakte afspraken duidelijk voor u op papier zetten.

 • Kinderalimentatie

  Iedere ouder is verplicht bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van zijn kind. Ook de ouder bij wie de kinderen na echtscheiding niet langer hun gewone verblijfplaats hebben, is verplicht om een bijdrage te leveren.

  Voor de omvang van de kinderalimentatie zijn de wettelijke maatstaven, behoefte aan draagkracht, bepalend.

 • Pensioen

  Sinds het in werking treden van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wvps) in 1995, heeft een echtgenoot na de echtscheiding recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen, ongeacht het huwelijksgoederenregime van de echtgenoten.

  In het covenant kan een regeling worden opgenomen voor de verevening van de pensioenrechten (van rechtswege) of de verrekening (van de contante waarde van de pensioenrechten). Wij kunnen u goed adviseren wat in uw situatie het beste is. Maak een afspraak, we helpen u graag!

Mediator Yvonne Stevens

Onze notaris, mr Yvonne Stevens, heeft bij het Expertisecentrum Conflictmanagement te Groningen de opleiding Family Mediation gevolgd. Deze opleiding is door het Nederlands Mediation Instituut (NMI) geaccrediteerd.

 
Stel een vraag