Besloten vennootschap - B.V.

U kunt een besloten vennootschap alleen oprichten via een notariële akte. In de wet staat een groot aantal voorschriften.

De besloten vennootschap kent in ieder geval een algemene vergadering van aandeelhouders en een bestuur. Daarnaast kunnen een raad van commissarissen en andere organen voorkomen. Iedere besloten vennootschap moet een jaarrekening opmaken èn publiceren. De wettelijke eisen aan de jaarrekening variëren al naar gelang de omvang van de vennootschap.

De notaris legt de statuten vast in de akte van oprichting. Hierin staan belangrijke zaken als: 

  • de doelstelling van de B.V.;
  • de waarde van de aandelen;
  • de wijze waarop de vennootschap bestuurders en eventueel commissarissen benoemt;
  • de bevoegdheden van de verschillende organen;
  • blokkeringsregelingen – aanbiedingsverplichtingen;
  • de manier van vergaderen.

De aandeelhouders zijn aansprakelijk tot het bedrag, waarvoor zij deelnemen aan de vennootschap. De aandeelhouder is dus niet aansprakelijk voor de schulden die de vennootschap heeft. Dit geldt ook voor bij de vennootschap betrokken personen, zoals de directeur en de commissaris. De wet noemt een aantal situaties, waarin een bestuurder wel persoonlijk aansprakelijk kan zijn. Bijvoorbeeld voor de afdracht van een aantal belastingen en sociale premies, maar ook in geval van onbehoorlijk bestuur.

Past deze organisatievorm bij u?

Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag. 

Stel een vraag