Algemene voorwaarden voor dienstverlening van
Stevens Idema Notariaat B.V.

Artikel 1
Opdrachtnemer
Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Stevens Idema Notariaat B.V., hierna te noemen “Stevens Idema Notariaat” en worden geacht te worden uitgevoerd door Stevens Idema Notariaat B.V. ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Stevens Idema Notariaat is mitsdien de enige opdrachtnemer. Onder Stevens Idema Notariaat wordt verstaan de notaris, haar waarnemer en haar kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Artikel 2
Opdrachtgever en cliënt
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening. Onder cliënt wordt verstaan de opdrachtgever alsmede een (rechts)persoon die ter zake de te verrichten werkzaamheden anderszins in een rechtsverhouding tot Stevens Idema Notariaat staat.

Artikel 3
Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Stevens Idema Notariaat zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Stevens Idema Notariaat is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen, indien dit nodig wordt geacht. Dit zal waar mogelijk geschieden in overleg met opdrachtgever en hierbij zal telkens de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Iedere aansprakelijkheid van Stevens Idema Notariaat voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. De opdrachtgever verstrekt aan Stevens Idema Notariaat een volmacht om namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden. Voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen, impliceert het niet weersproken in ontvangst nemen van een door Stevens Idema Notariaat opgemaakte conceptakte, vragenlijst, advies of ander stuk het verlenen van een opdracht hiertoe aan Stevens Idema Notariaat. De ontvangst door Stevens Idema Notariaat van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de aan Stevens Idema Notariaat of een aan Stevens Idema Notariaat verbonden notaris de akte van levering zal passeren, of waarin niet specifiek een notaris(kantoor) wordt genoemd, impliceert eveneens het verleend zijn van een opdracht door koper en/of verkoper tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

Artikel 4
Tarieven en verschotten

 1. Het honorarium van Stevens Idema Notariaat wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met de door Stevens Idema Notariaat voor ieder van de aan Stevens Idema Notariaat verbonden medewerkers vast te stellen uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Stevens Idema Notariaat anders is overeengekomen.
 2. Door Stevens Idema Notariaat ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten zullen separaat in rekening gebracht worden. Tevens zal een vast bedrag in rekening gebracht worden per betrokken partij voor alle te verrichten controles.
 3. De door Stevens Idema Notariaat verschuldigde negatieve rente aan een bankinstelling, over de voor cliënten aangehouden bedragen op de derdengeldenrekening, wordt door Stevens Idema Notariaat (forfaitair) doorberekend aan cliënten.

Artikel 5
Adviezen-niet doorgegane akte - ingetrokken opdracht
Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. Stevens Idema Notariaat is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de cliënt en Stevens Idema Notariaat schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6
Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Stevens Idema Notariaat verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 7
Overlijden opdrachtgever
Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 8
Betaling
Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk vóór het tijdstip van het passeren van de akte in het bezit te zijn van Stevens Idema Notariaat. Stevens Idema Notariaat is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen. Deze tussentijdse voorschotnota’s dienen binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.

Artikel 9
Uitbetaling gelden

 1. Indien de opdracht aan Stevens Idema Notariaat ertoe strekt of met zich brengt dat Stevens Idema Notariaat gelden van de opdrachtgever of derden beheert, dan zal Stevens Idema Notariaat die gelden rentedragend aanhouden en wel tegen rentecondities en beschikbaarheidsbepalingen die Stevens Idema Notariaat geraden acht, daarbij in acht nemend de alsdan geldende gebruikelijke condities. Stevens Idema Notariaat is, behoudens ernstige nalatigheid of opzet, niet aansprakelijk voor eventueel door de opdrachtgever of derden geleden renteverlies noch voor eventuele kosten ontstaan door de door Stevens Idema Notariaat gehanteerde methode van beheer van gelden. Stevens Idema Notariaat is nimmer aansprakelijk voor:
  1. rentederving door latere valutering; en
  2. schade die optreedt door een handelen of nalaten van de bankinstelling waarbij de gelden worden aangehouden.
 2. Uitbetaling van derdengelden ten laste van de derdengeldenrekening als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op het notarisambt zal geschieden met inachtneming van de toepasselijke wettelijke regels en/of de notariële beroeps- en gedragsregels zoals die op dat moment gelden en zoals vastgesteld bij wet of vanwege de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
 3. Stevens Idema Notariaat is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingsschade indien uitbetaling van gelden gelet op wettelijke regels en/of de sub 2. bedoelde beroeps- en gedragsregels op een later moment geschiedt dan door de opdrachtgever of rechthebbende beoogd of gewenst.
 4. Indien de opdrachtgever of een derde in het kader van de uitvoering van de opdracht betalingen verlangt naar een buitenlandse bankrekening, dan komen de kosten van dergelijke betalingen voor rekening van de opdrachtgever. Het valutarisico en risico’s omtrent valutadagen zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Stevens Idema Notariaat is niet verplicht tot overboeking van gelden naar een buitenlandse bankrekening en kan mitsdien verlangen dat gelden worden overgeboekt naar een Nederlandse bankrekening.

Artikel 10
Overdracht van vorderingen

 1. Stevens Idema Notariaat is te allen tijde gerechtigd haar vordering(en) op de opdrachtgever over te dragen en/of met (een) beperkt(e) recht(en) te bezwaren.
 2. De vordering(en) van de opdrachtgever op Stevens Idema Notariaat (ook uit hoofde van (rentevergoeding over) derdengelden) kunnen niet worden overgedragen en kunnen niet met (een) beperkt(e) recht(en) worden bezwaard, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stevens Idema Notariaat.

Artikel 11
Kosten van invordering
De cliënt aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Stevens Idema Notariaat vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de door Stevens Idema Notariaat bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Als een vordering ter incassering uit handen wordt gegeven, zullen incassokosten in rekening worden gebracht conform de wettelijke regeling zoals opgenomen in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12
Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen door Stevens Idema Notariaat worden verricht met inachtneming van de voor haar als notariskantoor geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 13
Klachten
Stevens Idema Notariaat doet er alles om cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht cliënt toch een klacht hebben jegens Stevens Idema Notariaat, dan zal hij deze klacht eerst bij Stevens Idema Notariaat naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet, of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie Notariaat. Dienaangaande wordt verwezen naar www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 14
Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Stevens Idema Notariaat jegens opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Stevens Idema Notariaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt door Stevens Idema Notariaat op verzoek van de opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtgever.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een sub 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Stevens Idema Notariaat:
  1. jegens de opdrachtgever beperkt tot het door Stevens Idema Notariaat in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,00); en
  2. jegens derden beperkt tot tienduizend euro (EUR 10.000,00).
 3. Stevens Idema Notariaat is niet aansprakelijk voor een tekortkoming wegens één of meer fouten en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens in de door Stevens Idema Notariaat te gebruiken registers zoals het Kadaster, CTR, CLTR, huwelijksgoederenregister, faillissements- en curateleregister, BRP enzovoorts. Stevens Idema Notariaat is tevens niet aansprakelijk voor een tekortkoming wegens één of meer fouten en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens in mededelingen, adviezen, legal opinies, eerdere akte(n) en/of andere stukken van opdrachtgever, zijn adviseur en/of derden. Stevens Idema Notariaat mag erop vertrouwen dat die stukken juist zijn.
 4. De sub 2 vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Stevens Idema Notariaat aansprakelijk is voor de fouten van door Stevens Idema Notariaat ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Stevens Idema Notariaat bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 5. Stevens Idema Notariaat is jegens de opdrachtgever en derden niet aansprakelijk voor (schade als gevolg van) verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Stevens Idema Notariaat bij de beveiliging van de gegevens betrachte zorg. Stevens Idema Notariaat is jegens de opdrachtgever en derden ook niet aansprakelijk voor (schade als gevolg van) verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat bij het overbrengen van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
 6. Elke aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook van aan Stevens Idema Notariaat verbonden personen is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder bedoelde personen worden mede verstaan alle aan Stevens Idema Notariaat verbonden voormalige, huidige en toekomstige:
  1. notarissen, kandidaat-notarissen en andere werknemers; en
  2. aandeelhouders; ook indien een aandeelhouder een rechtspersoon is.
  Het bepaalde in de vorige volzin is onherroepelijk en om niet bedongen ten behoeve van bedoelde (rechts)personen, alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene titel.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Stevens Idema Notariaat aansprakelijk is. Zo ook zullen alle overige vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Stevens Idema Notariaat vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende opdracht.

Artikel 15
Derdengelden
Stevens Idema Notariaat mag in het kader van uitvoering van opdrachten gelden van de cliënt of een derde onder zich houden. Stevens Idema Notariaat zal deze gelden storten op een derdengeldenrekening bij een bank. Stevens Idema Notariaat is niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen uit de rekening-courant overeenkomst niet of niet tijdig nakomt.

Artikel 16
Persoonsgegevens
Stevens Idema Notariaat (waaronder voor de toepassing van deze bepaling uitdrukkelijk ook begrepen de aan haar verbonden notarissen, hun waarnemers, hun ambtsopvolgers en hun protocolopvolgers) verzamelt, bewerkt en bewaart persoonsgegevens van de opdrachtgever. Geacht wordt dat de opdrachtgever daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Stevens Idema Notariaat handelt met deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Stevens Idema Notariaat gaat zorgvuldig en in overeenstemming met de wet om met de persoonsgegevens van de opdrachtgever. Nadere informatie daaromtrent is beschikbaar op de website van Stevens Idema Notariaat (www.stevensidema.nl/privacyverklaring).

Artikel 17
Communicatie
Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt erkent dat de veiligheid van elektronische communicatie niet volledig gewaarborgd is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters.

Artikel 18
WWFT, beroepsregels en meldplicht
Een groot deel van de werkzaamheden van Stevens Idema Notariaat valt onder der Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT). Op grond van de geldende beroepsregels en de WWFT is Stevens Idema Notariaat onder meer verplicht in verband met de dienstverlening een cliëntenonderzoek te verrichten. De identiteit van cliënten moet vastgesteld en geverifieerd worden, tevens moet vastgesteld worden of er sprake is van een politiek prominent persoon. Van rechtspersonen moet de uiteindelijke belanghebbende (UBO) vastgesteld worden. Stevens Idema Notariaat heeft hierbij een terugmeldplicht aan de Kamer van Koophandel, indien mocht blijken dat er een discrepantie is tussen de door Stevens Idema Notariaat vastgestelde UBO en de ingeschreven UBO in het UBO register. Ongebruikelijk transacties in de zin van de WWFT dienen door Stevens Idema Notariaat te worden gemeld bij de daarvoor ingestelde autoriteiten, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. In geval van een bedoelde melding vervalt op grond van die wet de geheimhoudingsplicht van Stevens Idema Notariaat.
Cliënt is verplicht om aan Stevens Idema Notariaat alle feiten en omstandigheden te melden alsmede alle informatie te verstrekken, welke van belang zijn voor de uitvoering van de regels van de WWFT en het op basis daarvan uit te voeren cliëntenonderzoek. Wijzigingen in de feiten en omstandigheden gedurende de cliëntrelatie tussen Stevens Idema Notariaat en cliënt dienen eveneens te worden gemeld. Stevens Idema Notariaat is bevoegd alle kosten ter uitvoering van de verplichte onderzoeken door te belasten.

Artikel 19
Rechtskeuze
Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Stel een vraag